Varer i kurv: 0
Pris i alt: 0,00 kr.

Salgs- og leveringsbetingelser for Ravn.cc

Salgs- og leveringsbetingelser for Ravn.cc CVR nr. 13231737, Tranemosevej 5, 8800 Viborg. Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via Ravn.cc.

Kontaktinformationer

Mail: per@ravn.cc
Tlf.: 20 40 28 80
Web: www.ravn.cc
Forretningsadresse: Tranemosevej 5, 8800 Viborg

1. Aftaleindgåelse

1.1. Alle oplysninger på www.ravn.cc er en opfordring til at gøre tilbud. Afgivelse af en ordre anses som et tilbud, som Ravn.cc kan acceptere.
1.2. Efter afgivelse af ordre vil kunden modtage en bekræftelse via e-mail eller telefon. Denne bekræftelse er alene en bekræftelse på, at Ravn.cc har modtaget tilbuddet.
1.3. Ravn.cc accepterer et tilbud ved at foretage levering.

2. Prisangivelser

2.1. Alle priser er inkl. Moms og offentlige afgifter på brændsel. Pris på andre varer oplyses pr. telefon.
2.2. Prisen er opgivet i danske kroner.
2.3. Ravn.cc forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.

3. Betalingsvilkår

3.1. Betaling for bestillinger sker med en af følgende former:
- Kontant (Ved levering)
- MobilePay (Ved levering) max 25.000 kr.
- Dankort (Ved levering)
- Home banking (inden levering)
- Kredit (kræver kreditvurdering)

4. Leveringsvilkår

Træpiller briketter og lign pallevarer.
4.1. Ravn.cc leverer de bestilte varer efter ordremodtagelse. - dog må der fra bestillings/betalingsdagen påregnes at der kan gå op til 10 hverdage før varen kan leveres. Hvis andet ikke er aftalt. Aftale om en fast leveringsdag eller tidspunkt for leveringen kan aftale med Ravn.cc
Kan vi ikke opfylde dit ønske om senest leveringsdato vil du blive kontaktet.
4.2. I telefon eller på mail, er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret. Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt.
4.3. Kunden modtager en faktura med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail eller i postkasse ved levering.
4.4. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende. De skal dog helst opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis pillerne har stået udendørs efter modtagelsen, bortfalder ethvert ansvar fra Ravn.cc´s side. Generelt
4.5. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for returnering eller senere levering, vil kunden blive opkrævet 200 kr. pr. tons eller palle, inkl. Moms til dækning af omkostningerne.
4.6. Hvis du ikke er hjemme, når vi kommer med varen, skal du acceptere at dokumentationen for leveringen, kan være et foto med varen på din adresse.

5. Ejendomsforbehold

5.1. Ravn.cc forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

6. Ansvar

6.1. Ravn.cc stiller ingen garanti for leveringtid.
6.2. Ravn.cc kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.
6.3. Ravn.cc er ikke erstatningsansvarlig for skader på Kundens ejendom ved levering som skyldes Kundens anvisninger.
6.4. Ravn.cc’s erstatningsansvar er, uanset årsagen, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer.

7. Gode råd og tilbud via e-mail

7.1. Ravn.cc sender løbende nyheder og tilbud om lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.
7.2. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til Ravn.cc via tlf. eller mail.

8. Persondata

8.1. Ravn.cc behandler persondata i overensstemmelse med Ravn.cc’s persondatapolitik, som kan findes på: www.ravn.cc

9. Vilkårsændring

9.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Ravn.cc med virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.
9.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på: www.ravn.cc

10. Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb

10.1 Ravn.cc forbeholder sig ret til at fakturere køber for råvareafgifter m.v., som måtte blive pålagt en leverance.
10.2 I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, hvor den pågældende afgift pålægges Ravn.cc eller de varer som Ravn.cc sælger , forbeholder Ravn.cc sig ret til at overvælte afgiften på køber. Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførsel af skatter, bidrag, gebyrer el. lign. samt i tilfælde af valutareguleringer.
10.3 Edvidere kan et beløb svarende til Ravn.cc´s skønnede omkostninger tillægges prisen i tilfælde af indførsel af offentlige påbud eller forbud vedrørende varens indhold, behandling, produktionsmetode eller salg.

Fortrydelsesret

Justitsministeriet stiller krav om, at følgende tekst oplyses til forbrugeren om fortrydelsesret ved fjernsalg af varer, bortset fra varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har påtaget sig at afhente varen hos forbrugeren ved dennes udøvelse af fortrydelsesretten:

FORTRYDELSESRET
De kan fortryde den indgåede aftale efter forbruger-aftalelovens § 17.

FORTRYDELSESFRISTEN
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået varen eller den første levering i hænde. De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, De har modtaget varen. Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

HVORDAN FORTRYDER DE? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til sælger. Det er tilstrækkeligt, at De inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. gemme kvitteringen for, at De har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. Medmindre andet er aftalt, skal De selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbage sendelse. Har sælgeren i henhold til aftalen leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbage sendelsen dog sælgeren.

Varen skal tilbagesendes til:
Navn: Ravn.cc
Adresse: Tranemosevej 5, 8800 Viborg
De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den mv.

BETINGELSER FOR AT FORTRYDE AFTALEN:
Det er som hovedregel en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den.